?

Log in

No account? Create an account
братан!'s Journal [entries|friends|calendar]
братан!
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

крейзілох [26 May 2006|04:05pm]
[ mood | ого! скока тут новава всіво!!! ]

сдрасті!
німнога вазвращяюсь в етат самий, в рітм жизні!
у міня растіженіє била на рукє. так я карочє дома дупліл пачьті всьо врємя.
всє майскіє і патом їщьо палтари нідєлі.
ну карочє такоє.

а ета ш завтра виступаїт крейзі фрох, ета жаба кампютирная.
знаїтє? да знаїтє! ета шо сначяла на матациклє, а патом пат вадой, а патом їщьо гдєта там ета жаба лазіла.
і всє знакомиє такіє імєнна: а ти ідьош, на крейзі фрога? па шиісят грівін білєти. і ета тіпа самиє дішовиє.
я гаварю: ага блять щяс! міня ета жаба так заїбала, шо я і бісплатна ні пайду.
ага! шиісят грівін. імєнна тупа бабло сбівают!
за жабу! єслі би какаята група виступала то панятна!
а так, шо - ані же ніхуя ні тратят, еті шо арганізовивают. дапустім жаба ана, ні хаваїт па рістаранам.
і атель єй тоже ні нада! тупа запісал ету кампютирную жабу на діск, включіл – і всьо! ніхуя на праживаніє ні тратіш.
ну карочє, па шиїсят - ета тупа я щітаю разваділава.
мнє жора кагдата картінку старую висилал. пра крейзілоха.

25,43 КБ
какрас в тєму.Collapse )

63 comments|post comment

празднічькі! [28 Apr 2006|03:06pm]
[ mood | уже на раслабонє ]

сдрасті!
ну шо, блять всє еті прізінтациї канфірєнциї, всьо гоніва пазаді!
можна начінать раслабон на майскіє.
пачітал німнога шо пішут пра міня, і пра кнігу в інтирнетє на разних сайтах.
дапустім еті напісалі, с кієвскай міськой ради.
карочє я так думаю, шо ані тупа прімазиваюцца. стопудова, баяцца партії рінгтонав!

а! мнє тут карочє падарілі новиє картінкі для маїво сайта!такшо буду тіпєрь в новам галавном уборє. а то уже блять пачьті гот, па жизні в етай шапкє мєлькаю.
ну а хулі! щяс жара, буду в блайзєрє.

а тут карочє можна скачять фільмєц «братан іздал раман».

ета тот же самий, шо паказивалі на прізінтациї кнішкі. дєвіть мінут і скокатам сікунт. но тока їво умєньшилі в 25 мігабайт кієвскава трафіка.

адін пацан сказал, шо єслі у кавота ні будіт паказивать то нада устанавіть ету хуйнюшку (тіпа кадіровка).

ну всьо.
всєм уматавай майовачькі!

73 comments|post comment

прізінтация [20 Apr 2006|05:37pm]
[ mood | зато ахуєзная паготка!!! ]

прівєт прівєт!
карочє єслі, хто забухаїт на паску і нє раздупліцца ка в вторніку, то ви нє нажимайтє там внізу на натпісь "ну карочє".
ілі єслі у вас блять дапустім уже єсть стакан сємачєк.
ілі ви вжизні ні купітє красовкі за адну грівну.
ілі вам нахуй ні нужин фільмєц на шару падмутіть.
ну ілі єслі думаїтє, шо я лашок і дібіл, какойта кончіний гопнік, шо тупа гоніт бєса на свайом сайтє – то ви карочє ні нажимайтє внізу!
ну карочє.Collapse )

37 comments|post comment

я апять на сайтє! [17 Apr 2006|04:40pm]
[ mood | уже впарядє ]

всєм прівєт!
в чітвєрг я пєрвий рас в жизні бил на прєсканфірєнциї.
ета ми с гігзам і ярікам пра кнігу ету расказивалі.а я блять на кумарє... какрас пєрєд етім траванулся какойта хуйньой.Collapse )

89 comments|post comment

www.bratan.kiev.ua [07 Apr 2006|02:38pm]
[ mood | прагаласавал за сібя ]

сдрастє!
карочє мнє тут друзьзя падмутілі новий сайт!
там шо у міня тіпєрь трі сайта!
пєрвий ета карочє - http://livejournal.com/~bratan
патом втарой - http://bratan.livejournal.com
і їщьо трєтій тіпєрь - http://www.bratan.kiev.ua
но тока на ніх то же самає пішит. ані всє адінакавиє.

о! слишитє, каму нєвпадла, прагаласуйтє шо тіпа мая кнішка самая уматавая в етам гаду.
на етам сайтє - http://www.korrespondent.net/zhurnal/bestbook/
там єсть карочє такоє тіпа акно "бєллєтрістіка".
то там нада напісать тіпа названіє - пісьма братана.
і автар - женя галяс.
ну і їщьо можна адну кнішку напісать, любую.
ілі ніхуя ніпісать.

43 comments|post comment

вірус єбьот!!! [06 Apr 2006|02:30pm]
[ mood | хавать хочіцца ужасна... ]

прівєт всєм!
карочє кагдата жора пріслал такой прікол па інтирнету, шо тіпа карочє пісьмо, а там такой тєкст: шо тіпа сдрастє, хуйо-майо, я – карочє вірус. я тіпа іс другой галактікі. но я карочє такой вірус, шо я вигляжу тупа какбутта абичьний тєкст. і пака ти чітаїш мєня, то я карочє трахаю тваї глаза, єбу карочє тваї зрачькі. і тіпа, шо єслі ти улибаїшся, то тібє ета нравіцца, і шота там їщьо гоніва какоєта. тіпа пєрєдай міня дальше.

а етат прікол, он уже давно бил, їщьо в том гаду, ілі позапрошлам.
так слишитє, етат вірус тіпєрь на уліце!!!
вот смарітє, фотка!Collapse )

32 comments|post comment

как ми сьєсділі ва львов [31 Mar 2006|04:39pm]
[ mood | їщьо паєду ва львов. лєтам. ]

сдрасті всєм!
я ізвіняюсь, шо долга вапщє ніхуя ні пісал. била кучя днєй ражьжєній і я карочє еті двє нідєлі такой тока прішол с аднаво для ражьжєнья – паєл, атаспался – уже другоє! вапщє імєнна всє в мартє панараждалісь.
так карочє я ш хатєл паблагадаріть всєх хто прішол на маю прізінтацию ва львовє!
тут фоткі. гдєта васімсот кілабайтCollapse )

58 comments|post comment

я єду ва львов! [17 Mar 2006|03:24pm]
[ mood | я би щяс падрихнул. ]

прівєт всєм хто чітаїт мой сайт!
єслі хтота живьот ва львовє, то карочє пріхадітє завтра гдєта в шиснаццать тріццать в клуп лялька! я сам ні знаю, гдє ета лялька, я ш ва львовє нікагда нє бил!
ну карочє, я с гігзам буду кнішку сваю прєцтавлять в етам клубє. сначяла гігз пра другую кнішку раскажит, а патом я пра сваю.
ну шо… ета самає, хто расдупляєцца – пріхадітє!
єслі сьодня случяйна в міліцию нє забєрут, как вчіра, то я вєчірам виїжжаю, а завтра сутріца буду ва львовє.
о прікол! карочє у аднаво пацана на їво сайтє напісалі, шо могут в міня на прізінтациї красовкамі кідацца. вот сдєсь – http://otar.livejournal.com/227167.html?thread=6337631#t6337631
я блять ахуєл! вкіньтєсь, я стаю, хопа а мнє красовак в голаву – хуяк!
нє, ну єслі новиє красовкі, ілі дапустім пачьті нєношениє, то кідайтє – я паймаю!

52 comments|post comment

45 ріклам для духов! [14 Mar 2006|03:21pm]
[ mood | набрал то шо вчіра їщьо начял ]

сдрасті!
блять, я тока щяс набрал на кампютирє, то шо ми с пацанамі прідумалі пра духі.
вапщє пачьті нідєля прашла. ну щітай сьодня чітирнацатає, а ета ми прідумі васьмова чісла!
ета ми тагда, кагда в глобусє стаялі, і пацан адін расказивал как можна абмануть еті хуйовіни, шо карочє піщят прі вихадє с магазіна.
так ми сталі і начялі прідумивать тіпа рікламу пра духі. ну тіпа такіє фрази, шоби как в рєкламє. а мнє ш нідавна на адном сайтє, пацан расказал, шо главнає шоби слава патхаділі. тіпа «жилєт лучьше для мущіни нєт». ну, шоби дапустім слова і другоє слова пахоже звучяла.
я гаварю, а пінцет стал такой і арьот: о! я прідумал, дольчє ент габана – вибар наркамана!
а всє карочє угарают! так ми імєнна пашлі, піріпісалі еті таблічькі шо в магазінєю ну і паніслась!
карочє, вкіньтєсь, прідумалі 45 ріклам! тока там пачьті шо всьо с матамі...Collapse )

44 comments|post comment

новає слова! [09 Mar 2006|04:29pm]
[ mood | рєпаріть!рєхуяріть!рєпісдіть! ]

сдрасті сдрасті!
знаєтє такую тєму, шо кагда тібє па імєйлу дапустім пріходіт атвєт, то ано само пішит «рє».
тіпа шо ета тібє назат прішло. тіпа рє: прівєт!
а вот дапустім єсть такоє слова – паріть. ну гаварят карочє – шо ти мнє паріш?!
ілі тіпа, вася шо мнє впаріл какуєта гавно?!

так слишитє, а знаїтє как сказать, єслі дапустім тєбє шота впарілі, а ти патом ета назат впаріл?
смарітє, в мітро сфатаграфіравал.Collapse )

21 comments|post comment

как замутіть на шару духі [07 Mar 2006|06:04pm]
[ mood | спішу дапісать, шоби успєть. ]

прівєт!
єсть ахуєнная тєма! какрас карочє на васьмоє марта. ета ш всє імєнна сваїм дівчьонкам пакупают падаркі! так ми с друззямі прідумалі ахуїтільную ідєю. ана карочє ні тока на васьмоє патходіт, а вапщє можна тупа всєгда так дєлать. нє, ну я прікаливаюсь, могут канєшна папаліть єслі, но главнає шо тєма очінь прікольная.
а ми ш лазілі на вихадниє па центру. нє, ганю! в суботу дома сідєл, дубаріна на уліце вапщє била. а в васкрісєньє пашлі в вцентр. імєнна талпа такая – чітирі пацана і двє дівчьонкі. зашлі карочє в етат глобус, пєрвий. шо пат зімльой. імєнна талпа такая, карочє всє мужикі імєнна пакупают духі в етам магазінє. кучя карочє народа тусуєт.
так ми сталі там сбоку, сморім. а пацан там адін, пінцета знакомий гаваріт: смарі как всє імєнна ламанулісь, такая талпєнь шо спісдіть нєхуй дєлать. еті же духі, флакончік малінькій – в карман засунул і нєхуй шо винєсті!
пінцет ржот і гаваріт: ага, канєшна! і тібє сразу папалят. там же еті піщялкі стаят! ано сразу на вихадє пібіп-пібіп!
так а пацан такой: так а можна еті хуйовіни абмануть!
тут карочє дальше пра ету фішку.Collapse )

45 comments|post comment

партія рінгтонав кантрєтна засвєтілась! [03 Mar 2006|05:05pm]
[ mood | завтра вихадниє і ета ахуєзна! ]

сдрасті!
прікіньтє карочє, ми ш іщьо в том гаду прідумалі партію рінгтонав.
ну тіпа жора прідумал, а я на свайом сайтє їйо раскручівал.
так слишитє, нідавна карочє, матушка жори шла на пічєрскє, і єй карочє далі рікламу какієта пацани. еті шо тіпа всякую хуйню расдают, тіпа пра партії.

8,95 КБ

ну карочє ана прінєсла ета на хату, і кінула карочє на стол.
жора гаваріт вчіра он карочє жрать сєл, лістаєт еті всє газєти кієв на ладонях, бумашкі, хопа смаріт а там пра партію рінгтонав. так он гаваріт шо вапщє ахуєл, чють ні падавілся.

смарітє, партія рінгтонав імєнна раскрутілась!Collapse )

45 comments|post comment

калакала [02 Mar 2006|02:33pm]
[ mood | на стрьомє могут свєт вирубіт ]

ого! вапщє пісдєц!
в мітро пазавчіра єхал на дарагожичі, а в мітро карочє званкі вісят!
тіпа калакольчікі. вапщє імєнна кучя! на етіх шо дєржацца нада, кучя званков вісіт.

18,65 КБ

14,75 КБ

там їщьо какаята бумашка, тіпа шота напісана нада разбудіть кавота, каковата васю.
карочє гоніва какоєта, тіпа пра вибари апять…

а слишитє прікол, я прідумал пра еті званкі, такую тєму!
звоніш карочє в етат званок – тіпа шоби поєсд астанавіть гдє тібє нада.
тіпа как в маршрутках, там такая кнопка єсть, нажимаєш тіпа гдє тєбє астанавіть.
а єслі ніхто нє звоніт, то машиніст тупа нє астанавліваєцца.
ета самає, дапустім єдіт он там на тараса шивчєнка, і ніхто нє виходіт, то он сібє єдіт дальше. а єслі хтота в званок пазвоніт то он астанавліваєцца.
ну шоби блять, бистрєє! а то астанавліваєцца, пака двєрі аткроєт, пака пастаїт, пака закроєт.
а всє стаят і втикают.
ну а шо! са званкамі била б уматава!

49 comments|post comment

журнал афіша [23 Feb 2006|04:19pm]
[ mood | тупа найопка в журналє ]

прівєт!
а знаїтє єсть такой журнал «афіша»? ну етат шо карочє, шо їво всюду прадают. знаїтє?
ну карочє, ета самає, там пра маю кнішку напічяталі! да!
вот карочє пра ету:

34,72 КБ

тіпа шо тири-пири шо я, женя галяс с атраднава пісал імейли, і шо карочє їх тіпєрь напічяталі в кнішкє.
слишитє, прікіньтє напісалі шо я тіпа самародак, і шо карочє кніга с шнурком ат красовка.
і тіпа жистокая ріальнасть шота там, і парніша зріт свєт. а-а-а, парніша! пісдєц, блять слова. ілі дапустім такоє напісалі шо, їво сєрце (ну тіпа майо) взбударажина жизню вапщє, какава ана єсть, с екстрімальним сексам, нармальним братанскім тусєвам і нічєм ні запалнімим адіночіствам.
ахуєть. жора блять как увіділ етат журнал, імєнна вапщє, ржал шо дурной. на всю маршрутку, імєнна ржот. а бапка такая жорє: шо, смєшинку праглатіл?
а жора такой на міня паказиваїт: смарітє, тут ніво тут напісалі! усцацца, парніша екстрємальний секс, а-а-а-а!!
і паказиваїт етай бабкє журнал, а бапка тупа атмарозілась, тіпа такая: глупастямі занімаєтєсь, маладиє люді! жора такой: та ви гонітє! смарітє етат пацан, он блять кнігу напісал! шо блять, глупастямі!?
ну карочє ржал всю дарогу. а я блять стаю і мнє тоже ржачьна.
карочє блять так ржалі, шо разарвалі ету афішу на двє чясті. а ета ш гігза журнал…
гігз! єслі ти ета прачітаїш, я ізвіняюсь, ета жора журнал парвал! у міня єсть двє палавінкі, такшо єслі шо, то можна склєїть!

а! і карочє вкіньтєсь, етат журнал, афіша напісалі шо тіпа кнішка прадайоцца в етам самам магазінє, сяйва какоєта, карочє єсть на краснаармєйскай. і шо стоіт ана 18 грівін.
так а жора вчіра захаділ вєчірам в шесть чісов, і гаваріт їму сказалі шо нєту там маєй кнігі. нє сначяла їму сказалі шо єсть, но патом нашлі, а ета другая кніга. карочє нєту там ніхуя.
ну так шо блять ета афіша гоніт бєса.
тут вова їщьо атсканіравал журнал, зацинітє.Collapse )

80 comments|post comment

карікатура [17 Feb 2006|03:31pm]
[ mood | штани ат снєга мокриє, пісдєц ]

сдрасті!
а вот дапустім карікатура, скока стоїт? ну напічятать, карікатуру в газєтє какойта, любой. ета ш нєдорага? ну за тищю ілі даже єслі за пять тисячь.
карочє! слишитє, я прідумал нідавна тємку!
я ш блять смарєл на вихадниє тєлік, так там етіх паказивалі, шо в азіі живут, араби карочє. іран-ірак, еті всє карочє шо в пустинє там тусуют.
так а знаєтє ета шо ані там щяс гонят на данію?
ну карочє на ніх же карікатуру нарісавалі! на етава самава на мухамєда! а нарісавалі карікатуру штріхі, шо карочє в данії живут.
так а еті араби ані карочє сказалі, шо тіпєрь тупа ні будут ніхуя у данії пакупать, ілі прадавать. так а самає главнає знаїтє? еті араби карочє тупа, тіпєрь ні будут прінімать бабло із данії, тіпа ім нахуй еті дєньгі ні нада.
ну тіпа байкот, хуйо-майо.
так, карочє смарітє шо можна замутіть! тіпа дагаваріваємся с етім іранам-іракам, шо ми карочє у ніх пакупаєм кучю газа
прічьом! самає главнає імєнна дахуя пакупаїм.
патом пірікачіваїм етат гас сібє, а патом карочє на другой дєнь нада напічятать карікатуру в газєтє. факти кієв на далонях, любая карочє.
а араби карочє ета відят і празрівают! ані тіпа такіє – байкот українє, пісдєц, нікакіх грівєн!
а нам похуй!
ми карочє гас падмутілі нашару, і всьо!
єслі араби шота нам будут гаваріть, ми карочє ім скажим: у хулі, ви блять самі ні хатітє ат нас дєньгі палучять!
ну карочє, так можна кучю газа намутіть!
ілі нєфті. ну шо там дароже, то і нада брать.
а хулі!

50 comments|post comment

наканєцта!!! [10 Feb 2006|03:01pm]
[ mood | супєр пупєр! ]

сдрасті!!!
бил я вчіра в центрє.
а я ж карочє ета напісал пра бокс, а вєчірам спєцом пасмарєл їщьо рас.
так прікіньтє, уже нєту тєх автаматав шо па адной грівнє! уже карочє тє шо галімиє, тоже двє грівни адін удар.
я такой падашол, смарю двє грівни. гаварю етай тьоткє в піріходє: а шо уже двє? а била па адной!
а ана такая: нєт, всігда била па двє!
всмислє гаварю, ми в васкрісєньє тут билі, так бил автамат шо там па адной.
ана карочє: ну ні знаю. у нашей фірми всьо па двє. всєгда била.
так я карочє думаю, шо можит ета бил какойта паломаний, он навєрна паетаму і мєньше паказивал, кагда арьол ударіл.
паетаму он і дішовий такой бил.
ну то такоє...
аааа!!! блять!!!
слишитє! самає главнає!!!!!
блять, ви щяс усцитєсь!!! сірьозна, ета вапщє пісдєц...
карочє, напічяталі маю кнішку!
сірьозна!!!
називаїцца "пісьма братана"! вапщє імєнна!!! ріальна кніга!!! ета імєйли, шо я блять кагдата гігзу слал.
а он всьо запісал, і на свайом сайтє кагдата размістіл. но ета карочє уже давно била, їщьо я в бурсачє учілся.
ну і карочє, а щяс сдєлалі кнішку!
мнє їйо вчіра гігз дал! ані какрас тока напічяталі.
там карочє два красовка найк нарісовани! тіпа ані какбутта свєтяцца.
уматава, вапщє. так а вкіньтєсь, блять мая фотка на нєй єсть!
вапщє пісдєц!
так шо всє хто блять расдупляїцца - чітайтє ету кнігу!
ана карочє такая красная, і свєрху тупа напісана – женя галяс. пісьма братана.
атвічяю, там многа ахуєзнава!!!
тріста страніц! і картінкі єсть!

66 comments|post comment

бокс [09 Feb 2006|06:55pm]
[ mood | щяс бігу в центр. ]

сдрасті всєм, хто ета чітаїт!
знаїтє еті такіє автамати шо тіпа удар мєряют? ну тіпа боксьорскій такой, бйош карочє і ано паказиваїт скока ти ударіл. ну тіпа кілаграм. там карочє максімальна дівіццот дівіноста дєвіть. а ані щяс над етім самим тусуют, пад майданам.
прікіньтє, ми карочє такіє пашлі в васкрісєньє. а там єсть такіє прастиє груши. там карочє удар за адну грівну. так карочє арьол ударіл – тіпа двєсті восімсят кілаграм вибіл. пінцет тоже шота там ударіл. ну карочє патом пашлі, а там дальше єсть такой тіпа крутой автамат.
тіпа ета груша баксьорская свєрху вісіт.

51,93 КБ

с лампачькамі, хуйо-майо.
і карочє арьол хопа такой ударіл – уже карочє піццот васімнаццать кілаграм вибіл!
но там адін удар стоїт двє грівни!
вкіньтєсь! разніца удара пачьті шо в два раза! а он с адінакавай сілай біл! а там аш піццот васімнаццать!
навєрна патамуша за двє грівни.
пінцет гаваріт: ну всьо правільна! тіпа дапустім пацан хочіт пєрід дівчьонкай павийобивацца, то пусть ідьот туда гдє па двє.

так а імєнна к етаму шо па двє грівни там целая очірідь!
пісдєц. ну паставілі би тагда сразу такой шо па пять грівін, но там карочє па-любому сразу дівіццот дівіноста дєвіть вибіваїш!

12 comments|post comment

спосап шугать малих і тьолак [01 Feb 2006|04:22pm]
[ mood | на падривє, щяс вова прідьот ]

прівєт прівєт!
блять, как міня нідавна заїбалі еті малиє шо в кієв пріїжжают на канікули! ну імєнна целим класам пріїжжают і тусуют тут целий дєнь. щяс уже меньше, я блять помню как два ілі трі года назат, етіх малих, ну стока била! всюду карочє лазят, крічят шота хавают.
но в етам гаду іх тоже впарядє била. імєнна ходят і вицеляют шота. ілі вапщє станут в піріходє і втикают. а ета блять учілка на ніх арьот, а ані блять тоже шота арут: о! давайтє в макдональц, давайтє блять в мітро пакатаємся, о блять какіє мабілкі, какіє хуїлкі…
імєнна заїбалі.
так слишитє, я прідумал адну тєму как можна іх шугать, етіх малих шо пріїжжают.
тут карочє інструкция как можна замутіть адно гоніваCollapse )

68 comments|post comment

реклама хуйні [26 Jan 2006|04:48pm]
[ mood | в заточькє, но уже мєньше. ]

сдрасті!
блять нідєлю ніхуя на свой сайт нє пісал!
так панятна! халадіна такая била. я блять дома тупа сідєл.
пару рас тока на уліцу вихаділ.
ну сьодня уже нармальна, ідьош імєнна уши ні атваліваюцца.
вапщє прішол такой, сьодня, захажу на свой сайт, а у міня уже другой етат самий, адрес!
пісдєц! думал шо ета я намутіл шота. но ета карочє всєм тіпєрь памінялі. ета навєрна робати, еті шо мнє кагдата стьорлі на адном сайтє.
ну ладна, памінялі так памінялі... мнє то похуй, проста ніпрівичьна. уже блять прівик, щяс па новаму піріучівайся.
о! ми с жорай віділі уматавую рікламу!
карочє, ріклама хуйні.
ріальна! хуйня рікламіруєцца, в мітро.
смарітє, какой жирCollapse )

22 comments|post comment

куций падагнал їщьо фоткі с суботи [18 Jan 2006|05:26pm]
[ mood | втикаю ]

прівєт!
карочє тут такая тєма.
смарітє шо ми папалілі с куцим на вихадниє.ета карочє на банкє такоє била. банк називаїцца мрія, ілі шота тіпа такоє.
тіпа букви такіє какбутта, ета самая, бігущяя страка. как в тілівізарє. тіпа ріклама.
но там шота мутнає напісана.
вот ми сфатаграфіравалі на мабілу.
смарітє там їщьо:Collapse )

35 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]